Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metinių jubiliejus. Metų įvykis.

rugsėjo 1-8 d.

2018 m. rugsėjo 4 d. sukanka 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metinių minėjimo metais.

2017 m. rugsėjo 3 d. Trakų bažnyčiai buvo suteiktas bazilikos titulas ir prasidėjo jubiliejinių metų šventimas. Bazilikos titulas primena apie istorinę Trakų bažnyčios reikšmę: tai viena pirmųjų bažnyčių, pastatytų po Lietuvos krikšto XIV a. pabaigoje; bažnyčios statybą rėmė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas; nuo seno sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vadovai ir paprasti žmonės melsti taikos ir klestėjimo Lietuvos valstybei kartu ši vieta primindavo apie didingus kunigaikščio Vytauto laikus.

Piligrimai šiais Trakų Dievo Motinos metais popiežiaus sprendimu šioje bazilikoje galės pelnyti visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis: atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis. Visuotinius atlaidus taip pat galima skirti už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas, jei nuo 2017 metų rugsėjo 1-os iki 2018-ųjų rugsėjo 8 dienos atliks piligriminę kelionę į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir ten pamaldžiai dalyvaus jubiliejaus pamaldose ar bent skirs deramą laiką maldingiems apmąstymams, kuriuos užbaigs Viešpaties malda, Tikėjimo išpažinimu ir kreipiniais į Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Seneliai, ligoniai ir visi, kurie dėl svarbios priežasties negali išeiti iš namų, taip pat galės gauti Visuotinius atlaidus, jei atsižadėję bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti tris įprastines sąlygas, dvasiškai jungsis prie jubiliejinių iškilmių šventimo, gailestingajam Dievui aukodami savo maldas, kančias bei gyvenimo sunkumus.

Pamaldumas Trakų Marijai pradėjo formuotis XVII a. – Lietuvos ir Lenkijos valstybės nuolatinių karų bei netekčių laikotarpiu. Trakų Marijos paveikslas tikinčiuosius traukė dėl patiriamų stebuklų, o kartu ir dėl to, kad jis priminė Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą ir jo didingus laikus. Bažnyčia buvo tarsi tautos stiprybės šaltinis, dėl to prie Marijos paveikslo keliaudavo melstis aukščiausieji valstybės valdovai, didikai. 1718 metais rugsėjo 4 dieną Trakų Marija buvo vainikuota auksinėmis popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų. Jai buvo suteiktas Ligonių Užtarėjos vardas, o žmonės paskelbė ją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja, vėliau Lietuvos globėja. Aštuonias dienas trukusios karūnavimo iškilmės davė pradžią Trakinių atlaidams.

Šiandien į Trakinių atlaidus piligrimų procesijos keliauja iš aplinkinių vietų ir visos Lietuvos. Kiekvienais metais šimtai jaunimo nuo Aušros Vartų koplyčios pradeda į piligriminį žygį į Trakus melstis prie Marijos, Lietuvos globėjos, paveikslo.